• فعالیتها

ثبت نام و تشکيل پرونده از طريق سيستم داخلی و جامع اتوماسيون اداری صندوق رفاه

2- فرآيند پذيرش و اسکان و حل مشکلات ثبت نامی سامانه ثبت نام و پذیرش

3- ارسال اطلاعات آماری و وضعيت بدهی دانشجويان ساکن خوابگاه (شناسنامه خوابگاهی) به صندوق رفاه