• آرشیو اخبار فعالیتها


برگزاری چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی

چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی در تاریخ ۲۰و 21 آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه خوارزمی، در شهر تهران برگزار خواهد شد.

محورهای اصلی کنفرانس:

• اشتغال‌پذیری دانش آموختگان و شاخص‌‌های آن

• کیفیت دانشگاه و کار‌آفرینی

• بازار کار دانش آموختگان در ایران

• روش‌های ردیابی وضعیت اشتغال دانش آموختگان

• روش‌های ارتباط دانشگاه‌ها با کارفرما‌یان

• چگونگی توسعه مهارتهای حرفه‌‌ای و فردی در میان دانشجویان

• ویژگی‌‌های برنامه‌‌های درسی سازگار با نیازهای شغلی کار‌فرمایان

• مسئولیت پذیری و پاسخگویی دانشگاه‌ها در برابر اشتغال دانش آموختگان

• آموزش عالی، کسب و کار الکترونیکی و اشتغال

• کیفیت گروه‌‌های آموزشی و مهارت‌‌های اشتغال پذیری دانشجویان

لینک همایش:  www//http://qaus.khu.ac.ir

تاریخ درج خبر: 1399/08/17 - ساعت درج خبر: ١٣:١٦ - شماره خبر: ١٣٢٦٨ - تعداد بازدید: 47


خروج