• آرشیو اخبار فعالیتها


عضویت مدیر نظارت و ارزیابی در کارگروه های هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان تهران

 

در جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان تهران عنوان گردید که هر هیات استانی دارای اعضای حقوقی و حقیقی است که پنج عضو حقوقی و شش تا هشت عضو حقیقی می‌توانند با این هیأت‌ها همکاری کنند در ادامه جلسه از مجموع پنج کارگروه، هیأت نظارت سه کارگروه مؤسسات آموزش عالی آزاد، غیر انتفاعی و الکترونیک؛ کارگروه دانشگاه‌های پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه‌ای و کارگروه مؤسسات پژوهشی و فناوری تشکیل و اعضای آن مشخص شد.مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه نیز به عنوان عضو در دو کارگروه انتخاب گردید.

تاریخ درج خبر: 1398/06/03 - ساعت درج خبر: ١١:٣٢ - شماره خبر: ٩٤٧٠ - تعداد بازدید: 359


خروج