• تاریخچه

 تاریخچه :

دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه علامه طباطبائی به استناد آیین نامه مورخ1377/07/01 تشکیل دفاتر نظارت و ارزیابی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سال 1378 تأسیس گردید.