• وظایف و اختیارات شورای نظارت و ارزیابی

 وظایف و اختیارات شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در مؤسسه های آموزش عالی

- هدایت و راهبری فعالیت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و ارائه پیشنهادها به رئیس دانشگاه

- بررسی و تصویب طرح های پیشنهادی مربوط به نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

- ارائه پيشنهادهای لازم در زمينه فراهم آوردن منابع و امكانات مناسب براي انجام بهينه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت به رئيس دانشگاه

- تنظیم و تصویب دستورالعمل های داخلی مرتبط با اجرای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

- دریافت و بررسی گزارش های نظارت و ارزیابی معاونت ها، دانشکده ها، واحدها و گروه های كاري دانشگاه و ارائه آن به بخش های مربوط به منظور تغییر، اصلاح و تدوین برنامه های بهبود کیفیت

- بررسی و ارزیابی طرح ها و سیاست های راهبردی، توسعه رشته ها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، ایجاد و گسترش گروه های آموزشی و ارتقای سطح واحدهای دانشگاه برای طرح و تصویب نهایی در شورای دانشگاه