• معرفی مدیر

مدیر نظارت و ارزیابی:

دکتر آناهیتا سیفی دکتری حقوق بین الملل

آدرس پست الکترونیکی: a.seifi@atu.ac.ir