• وظایف و اختیارات مدیر نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت

وظايف و اختيارات مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 

1.      نظارت و ارزيابي مستمر بر کیفیت دانشگاه و تعيين ميزان تحقق اهداف در ابعاد آموزشي، پژوهشي، فناوري، فرهنگي و اجتماعي، دانشجويي و اداری مالی و پشتیبانی

2.      هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی راهبردی و تدوین سند جامع دانشگاه

3.      نظارت و ارزیابی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی دانشگاه و پایش مستمر و نظام‌مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه‌ها

4.      تشكيل كارگروه های تخصصي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت با هماهنگي ریيس دانشگاه

5.      نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا، آئين نامه ها و دستوالعمل ها در تمام حوزه های فعاليت دانشگاه

6.      مدیریت امور ارزيابي دروني واحدها و گروه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه

7.      پي گيري و تحقق اقدامات ناشي از ارزيابي هاي دروني و بيروني دانشگاه به منظور تدوین برنامه های بهبود کیفیت عملكرد معاونت ها، واحدها و گروه های كاري دانشگاه

8.      فراهم نمودن بستر مناسب برای ارزيابي بيروني توسط نهادهاي تخصصي دولتي و غيردولتي

9.      ارزیابی و ارائۀ گزارش عملکرد واحدهای سازمانی (مؤسسه) دانشگاه شامل معاونت ها، دفتر ارتباط با صنعت، دانشکده ها، گروه های آموزشی و پژوهشي، شوراها و کمیته‌های تخصصی (در ابعاد آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی، زیرساختی و اداری و مالی)

10.  ارزیابی عملکرد مدیران، اعضای دانشگاه (اعم از هیأت علمی و غیر هیأت‌علمی) و واحدهاي فناور

11.  دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و دسترسی به کلیه‌ اسناد و مدارک مورد نیاز به منظور نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر

12.  همکاری و هماهنگي لازم براي انجام ارزيابي توسط مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هيأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

13.  پی‌گیری اقدامات و برنامه های بهبود کیفیت واحدها و گروه های دانشگاه براساس گزارش های نظارت و ارزیابی‌

14.  دريافت و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات دانشگاه به منظور سنجش ميزان دستيابي به اهداف مورد نظر ماده 2 آیین نامه نظارت (22/05/1396) و ارسال گزارش عملكرد در پايان هر نيمسال تحصيلي به دبيرخانه شوراي نظارت و ارزيابي وزارت

15.  تهیه پیوست ارزیابی برای تمامی طرح ها و برنامه های دانشگاه

16.  تحلیل و ارزیابی طرح ها و سیاست های راهبردی، توسعه رشته ها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، تعيين ظرفيت پذيرش واحدهاي فناور و نظارت بر خروج واحدهاي مذكور، ایجاد و گسترش گروه های آموزشی و پژوهشي و ارتقای سطح واحدهای دانشگاه و ارائه آن به شورا

17.  توانمندسازی اعضای هیأت علمی، کارشناسان، تمامی همکاران دانشگاه و واحدهاي فناوري در حوزه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت

18.  سایر وظایف مرتبط که از سوی شورا به مدیریت محول می شود.