• اعضای شورای نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت

اعضای شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

دکتر حسین سلیمی رییس دانشگاه و رییس شورا

دکتر شجاع احمدوند معاون آموزشی دانشگاه و نایب رییس شورا

دکتر سید جلال دهقانی فیروز آبادی معاون پژوهشی دانشگاه

دکتر غلامعلی کارگر معاون توسعه و مدیریت منابع

دکتر غلامرضا لطیفی معاون دانشجویی 

دکتر وحید شالچی سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی

دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی عضو هیأت علمی دانشگاه

دکتر محمد زاهدی اصل عضو هیأت علمی دانشگاه 

دکتر مهدخت بروجردی عضو هیأت علمی دانشگاه

دکتر آناهیتا سیفی مدیر دفتر و دبیر شورا