• اعضای شورای نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت

اعضای شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

دکتر حسین سلیمی رییس دانشگاه و رییس شورا

دکتر شجاع احمدوند معاون آموزشی دانشگاه و نایب رییس شورا

دکتر حمیدرضا علومی معاون پژوهشی دانشگاه

دکتر داود حسین پور معاون توسعه و مدیریت منابع

دکتر غلامرضا لطیفی معاون دانشجویی 

دکتر وحید شالچی سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی

 دکتر غلامعلی کارگر مشاور رییس دانشگاه

دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی عضو هیأت علمی دانشگاه

دکتر محمد زاهدی اصل عضو هیأت علمی دانشگاه 

دکتر مهدخت بروجردی عضو هیأت علمی دانشگاه

دکتر آناهیتا سیفی مدیر دفتر و دبیر شورا