اهداف نظارت و ارزیابی در دانشگاه ها

1- تحلیل نظام مند و راهبردی رسالت، اهداف و عملکرد مؤسسه به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش ها

2- نهادینه کردن و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در مؤسسه

3- ارتقای کیفیت مولفه های دروندادی، فرایندی و بروندادی مؤسسه

4- نهادینه کردن ارزیابی درونی به عنوان یکی از فرایندهای اصلی برنامه ریزی بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اجرائی مؤسسه

5- افزایش بهره وری با استفاده از فرایند نظام مند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه

6- ایجاد وحدت رویه در امر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در همه حوزه های عملکردی مؤسسه

7- تقویت زمینه های پاسخگویی مؤسسه به ذی نفعان داخلی و بیرونی

8- ارتقا و تضمین کیفیت نظام مند مؤسسه از طریق بررسی و مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای ملی منطقه ای و بین المللی

login